iCPA được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020

Quyết định của BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020

Copyright @ 2020 - INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED