Các dịch vụ cung cấp

Bạn quan tâm và có nhu cầu tư vấn về dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Kiểm toán Báo cáo Tài chính

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Kế toán

Các chuyên gia kế toán của iCPA có thể trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.

Kiểm toán Quyết toán Dự án Hoàn thành

Xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản cho đa dạng các loại hình công trình: dân dụng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi…

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của iCPA có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Tư vấn Thuế

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình.

Đào tạo

Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam phối hợp với các chuyên gia nước ngoài.

Hồ sơ năng lực

Company
Profile 2020

Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ban hành năm 2020

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi

 • Hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu

  Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu dịch vụ kiểm toán và tư vấn. Những thông tin sơ lược không chỉ thể hiện khả năng đáp ứng những yêu cầu của Quý Công ty hiện nay mà chúng tôi còn có thể cung cấp các dịch vụ khác cũng như hỗ trợ Công ty trong việc hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Công ty.

 • Tổ chức thực hiện

  Việc kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm mục đích đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về việc liệu các Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý hay không. Việc kiểm toán phải được thực hiện phù hợp với các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam và Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam.

  Kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được thực hiện theo các Văn bản Quy phạm pháp luật điển hình như: Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011; Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, ngày 13/03/2012 về kiểm toán độc lập; và nhiều quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam.

 • Công việc kiểm toán

  Công việc kiểm toán bao gồm:

  • Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Công ty;
  • Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính;
  • Phân tích tình hình biến động về vốn của Công ty trong kỳ;
  • Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả;
  • Quan sát thực tế đối với các tài sản cố định chủ yếu của Công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán;
  • Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiếm soát nội bộ của Công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính;
  • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính;
  • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể;
  • Phát hành Báo cáo Kiểm toán;
  • Phát hành Thư quản lý (nếu cần) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của Kiểm toán viên nhằm hoàn thiện các hệ thống này.
 • Phương pháp kiểm toán

  Phương pháp kiểm toán của iCPA (iCPA Audit Methodology- IAM) về cơ bản dựa trên các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, tham khảo phương pháp kiểm toán của các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. IAM dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, hệ thống kiểm soát nội bộ, và đánh giá rủi ro. IAM là phương pháp kiểm toán tập trung vào rủi ro, do đó sẽ hạn chế việc mở rộng công việc phải thực hiện ở các khu vực ít rủi ro hơn. Với những những công cụ trợ giúp kỹ thuật hiện có, IAM sẽ nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn và tăng cường hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng trong suốt quá trình kiểm toán.

 • Kế hoạch thực hiện

  Sau khi được Quý Công ty bổ nhiệm chính thức, iCPA sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo kế hoạch được thống nhất với Quý Công ty. Công việc kiểm toán  được thực hiện ở văn phòng Công ty.

 • Mức phí dịch vụ

  Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ với một mức giá hợp lý. Phí kiểm toán của chúng tôi phù hợp với nỗ lực, kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành công việc. Chúng tôi sẽ cử nhóm nhân viên năng lực phù hợp và trình độ kinh nghiệm tương xứng cho công việc.


Liên hệ

Đăng ký nhận bảng tin hằng tháng

Nhận tin tức cập nhật chuyên ngành

Copyright @ 2020 - INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED