IFC - Ban tin T10/2013

Tài liệu công bố / Bản tin

542 views
0 Likes
0 0

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Chọn trang để bắt đầu với

1. B Ả N TIN C Ậ P NH Ậ P THÁNG 10/2013 Tóm t ắ t nh ữ ng thay đ ổ i v ề thu ế TNCN trong Thông tư 111/2013/TT - BTC và Quy đ ị nh b ổ sung v ề vi ệ c ki ể m tra và hoàn thu ế đ ố i v ớ i các doanh nghi ệ p xu ấ t kh ẩ u M ụ c l ụ c Thông tin đ ặ c bi ệ t * Nh ữ ng thay đ ổ i v ề thu ế TNCN 1 * Quy đ ị nh v ề ki ể m tra và hoàn thu ế v ớ i DN xu ấ t kh ẩ u 4 Thông tin khác * Liên h ệ IFC 5

6. B ả n tin thu ế IFC | Thả ng 10 2013| (08) 3547 2323 T r a n g 5 | 5 Các doanh ngh i ệ p có kh ả năng b ị ki ể m tra, thanh tra thu ế  Doanh nghi ệ p r ủ i ro cao v ề thu ế ở các khâu kinh doanh (trung gian);  Trư ờ ng h ợ p m ớ i thành l ậ p (n ế u không quá 24 tháng) và có doanh thu l ớ n g ấ p 5 l ầ n v ố n ch ủ s ở h ữ u ho ặ c có doanh thu l ớ n (trên 30 t ỷ đ ồ ng) nhưng kh ông kê khai đ ầ y đ ủ thu ế GTGT ho ặ c kê khai kh ấ u tr ừ thu ế GTGT mà t ỷ l ệ GTGT n ộ p th ấ p hơn m ứ c bình quân ngành hàng cùng lo ạ i trên đ ị a bàn; ho ặ c doanh nghi ệ p không có cơ s ở v ậ t ch ấ t liên quan đ ế n ho ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh như kho hàng hóa; phương ti ệ n v ậ n t ả i; ngu ồ n nhân l ự c; c ử a hàng. Liên h ệ v ớ i chúng tôi: CÔNG TY TNHH KI Ể M TOÁN VÀ TƯ V Ấ N TÀI CHÍNH QU Ố C T Ế (IFC) L ầ u 5, Tòa nhà H ả i Âu TIC 39B Trư ờ ng Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. H ồ Chí Minh ĐT: (08) 3547 2323 Fax: (08) 3547 2579 Email: [email protected] Web: www.ifcvietnam.com.vn M ọ i thông tin trong b ả n tin này đ ề u là thông tin chung không đư ợ c cung c ấ p cho b ấ t k ỳ trư ờ ng h ợ p c ụ th ể c ủ a b ấ t c ứ t ổ ch ứ c hay cá nhân nào. M ặ c dù chúng tôi c ố g ắ ng cung c ấ p thông tin c ậ p nh ậ t và chính xác nh ấ t có th ể , tuy nhiên chúng tôi không th ể đ ả m b ả o r ằ ng nh ữ ng thông tin này còn chính xác đ ế n lúc đ ế n tay ngư ờ i đ ọ c hi ệ n t ạ i hay trong tương lai. B ấ t c ứ ai cũng không nên d ự a trên thông tin ở đây đ ể áp d ụ ng vào m ộ t trư ờ ng h ợ p c ụ th ể nào đó n ế u không c ó đư ợ c s ự tư v ấ n tham kh ả o t ừ các chuyên viên.

4. B ả n tin thu ế IFC | Thả ng 10 2013| (08) 3547 2323 T r a n g 3 | 5 E - CĂN C Ứ TÍNH THU Ế Vi ệ c quy đ ổ i thu nh ậ p không bao g ồ m thu ế đ ể tính thu ế : Thu nh ậ p làm căn c ứ quy đ ổ i là Thu nh ậ p th ự c nh ậ n + Các kho ả n l ợ i ích do ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng tr ả thay – Các kho ả n gi ả m tr ừ Trong trư ờ ng h ợ p các kho ả n tr ả thay có ti ề n thuê nhà thì ti ề n thuê nhà tính vào thu nh ậ p làm căn c ứ quy đ ổ i b ằ ng s ố th ự c tr ả nhưng không vư ợ t quá 15% t ổ ng thu nh ậ p ch ị u thu ế t ạ i đơn v ị . => Gross - up c ả kho ả n ti ề n thuê nhà. Không gross - up kho ả n ti ề n thuê nhà. Thu nh ậ p t ừ ho ạ t đ ộ ng bán hàng đa c ấ p Kh ấ u tr ừ thu ế theo bi ể u thu ế lũy ti ế n quy đ ị nh riêng cho ho ạ t đ ộ ng này. Kh ấ u tr ừ theo t ỷ l ệ 10% đ ố i v ớ i thu nh ậ p t ừ 1 tri ệ u đ ồ ng tr ở lên. Nh ữ ng quy đ ị nh m ớ i hoàn toàn trong thông tư 111 N Ộ I DUNG THÔNG TƯ 111 Kho ả n ti ề n ăn gi ữ a ca trong trư ờ ng h ợ p ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng không tr ự c ti ế p n ấ u ăn mà mua su ấ t ăn, c ấ p phi ế u ăn cho ngư ờ i lao đ ộ ng. Không tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Kho ả n h ỗ tr ợ khám ch ữ a b ệ nh hi ể m nghèo cho b ả n thân và thân nhân c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Không tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Các kho ả n thanh toán mà ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng tr ả đ ể ph ụ c v ụ vi ệ c đi ề u đ ộ ng, luân chuy ể n ngư ờ i lao đ ộ ng là ngư ờ i nư ớ c ngoài làm vi ệ c t ạ i Vi ệ t Nam theo quy đ ị nh t ạ i h ợ p đ ồ ng lao đ ộ ng, tuân th ủ l ị ch lao đ ộ ng chu ẩ n theo thông l ệ qu ố c t ế c ủ a m ộ t s ố ngành như d ầ u khí, khai khoáng. Không tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Thu nh ậ p t ừ vi ệ c u ỷ quy ề n qu ả n lý b ấ t đ ộ ng s ả n mà ngư ờ i đư ợ c u ỷ quy ề n có quy ề n chuy ể n như ợ ng b ấ t đ ộ ng s ả n ho ặ c có quy ề n như ngư ờ i s ở h ữ u b ấ t đ ộ ng s ả n theo quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t. Thu nh ậ p này ph ả i ch ị u thu ế TNCN. Th ờ i đi ể m tính thu ế TNCN là th ờ i đi ể m cá nhân làm th ủ t ụ c ủ y quy ề n. Thu nh ậ p t ừ th ừ a k ế , quà t ặ ng. B ổ sung m ộ t s ố lo ạ i tài s ả n ph ả i đăng ký quy ề n s ở h ữ u theo quy đ ị nh như sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đ ẩ y, du thuy ề n, súng săn, súng th ể thao.

5. B ả n tin thu ế IFC | Thả ng 10 2013| (08) 3547 2323 T r a n g 4 | 5 Th ờ i đi ể m xác đ ị nh thu nh ậ p tính thu ế đ ố i v ớ i thu nh ậ p t ừ giá tr ị ph ầ n v ố n góp tăng thêm. Th ờ i đi ể m cá nhân th ự c nh ậ n thu nh ậ p khi gi ả i th ể doanh nghi ệ p, chuy ể n đ ổ i mô hình ho ạ t đ ộ ng, chia, tách, sáp nh ậ p, h ợ p nh ấ t ho ặ c khi rút v ố n. Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng v ố n: B ổ sung thêm hư ớ ng d ẫ n xác đ ị nh giá mua c ủ a ph ầ n v ố n chuy ể n như ợ ng. Giá mua c ủ a ph ầ n v ố n chuy ể n như ợ ng là tr ị giá ph ầ n v ố n góp t ạ i th ờ i đi ể m chuy ể n như ợ ng v ố n. Tr ị giá ph ầ n v ố n góp t ạ i th ờ i đi ể m chuy ể n như ợ ng bao g ồ m: tr ị giá ph ầ n v ố n góp thành l ậ p doanh nghi ệ p, tr ị giá ph ầ n v ố n c ủ a các l ầ n góp b ổ sung, tr ị giá ph ầ n v ố n do mua l ạ i, tr ị giá ph ầ n v ố n t ừ l ợ i t ứ c ghi tăng v ố n. Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng b ấ t đ ộ ng s ả n. Giá chuy ể n như ợ ng ph ầ n v ố n góp theo ti ế n đ ộ đ ố i v ớ i công trình hình thành trong tương lai thì giá do UBND t ỉ nh quy đ ị nh làm căn c ứ so sánh đư ợ c xác đ ị nh că n c ứ vào t ỷ l ệ góp v ố n trên t ổ ng giá tr ị h ợ p đ ồ ng nhân v ớ i giá tính l ệ phí trư ớ c b ạ nhà do UBND t ỉ nh quy đ ị nh t ạ i th ờ i đi ể m chuy ể n như ợ ng. Cá nhân cư trú có thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng ch ứ ng khoán n ộ p thu ế theo thu ế su ấ t 20%. Không ph ả i đăng ký t ừ đ ầ u năm v ớ i cơ quan thu ế . * Quy đ ị nh b ổ sung v ề vi ệ c ki ể m tra và hoàn thu ế đ ố i v ớ i các doanh nghi ệ p xu ấ t kh ẩ u theo công văn s ố 13706/btc - tct ngày 15/10/2013 c ủ a b ộ tài chính Quy đ ị nh c ụ th ể v ề vi ệ c ki ể m tra trư ớ c, hoàn thu ế sau  Th ờ i h ạ n ki ể m tra, xác minh t ố i đa là 40 ngày;  N ế u có yêu c ầ u gi ả i trình h ồ sơ hoàn thu ế , h ế t th ờ i h ạ n mà chưa gi ả i trình ho ặ c gi ả i trình m ộ t ph ầ n thì th ự c hi ệ n hoàn k ị p th ờ i cho ph ầ n đúng và đ ầ y đ ủ theo quy đ ị nh. Ki ể m tra sau, hoàn thu ế trư ớ c áp d ụ ng cho các doanh nghi ệ p  Danh sách "doanh nghi ệ p xu ấ t kh ẩ u uy tín" năm 2012 - 2013 do B ộ Công thương công b ố , c ả trư ờ ng h ợ p doanh nghi ệ p xu ấ t kh ẩ u m ặ t hàng không ph ả i m ặ t hàng đư ợ c công nh ậ n trong danh sách và trư ờ ng h ợ p Chi nhánh doanh nghi ệ p h ạ ch toán ph ụ thu ộ c th ự c hi ệ n xu ấ t kh ẩ u;  Đ ố i v ớ i các doanh nghi ệ p xu ấ t kh ẩ u nông, lâm, th ủ y, h ả i s ả n đã ho ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t, kinh doanh t ừ 24 tháng tính đ ế n ngày phát sinh h ồ sơ hoàn thu ế không b ị x ử ph ạ t v ề gian l ậ n thu ế , tr ố n thu ế g ồ m t ấ t c ả các s ắ c thu ế theo quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t.

3. B ả n tin thu ế IFC | Thả ng 10 2013| (08) 3547 2323 T r a n g 2 | 5 C - THU NH Ậ P CH Ị U THU Ế T Ừ Đ Ầ U TƯ VÀ CHUY Ể N NHƯ Ợ NG V Ố N Thu nh ậ p t ừ đ ầ u tư v ố n L ợ i t ứ c nh ậ n đư ợ c do tham gia góp v ố n vào công ty TNHH (bao g ồ m c ả Công ty TNHH m ộ t thành viên) , công ty h ợ p danh, h ợ p tác xã, liên doanh, h ợ p đ ồ ng h ợ p tác kinh doanh và các hình th ứ c kinh doanh khác theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t Doanh nghi ệ p và Lu ậ t H ợ p tác xã; l ợ i t ứ c nh ậ n đư ợ c do tham gia góp v ố n thành l ậ p t ổ ch ứ c tín d ụ ng theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t các t ổ ch ứ c tín d ụ ng; góp v ố n vào Qu ỹ đ ầ u tư ch ứ ng khoán và qu ỹ đ ầ u tư khác đư ợ c thành l ậ p và ho ạ t đ ộ ng theo quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t; l ợ i t ứ c ghi tăng v ố n . L ợ i t ứ c nh ậ n đư ợ c do tham gia góp v ố n vào công ty TNHH, công ty h ợ p danh, h ợ p tác xã, liên doanh, h ợ p đ ồ ng h ợ p tác kinh doanh và các hình th ứ c kinh doanh khác theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t Doanh nghi ệ p và Lu ậ t H ợ p tác xã. Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng v ố n Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng ch ứ ng khoán là chuy ể n như ợ ng c ổ ph ầ n không phân bi ệ t c ổ ph ầ n c ủ a công ty đ ạ i chúng hay công ty chưa ph ả i đ ạ i chúng . Có quy đ ị nh rõ cho ch ứ ng khoán niêm y ế t và ch ứ ng khoán chưa niêm y ế t. D - THU NH Ậ P ĐƯ Ợ C MI Ễ N THU Ế Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng, nh ậ n th ừ a k ế b ấ t đ ộ ng s ả n, gi ữ a các đ ố i tư ợ ng có m ố i quan h ệ gia đình quy đ ị nh chi ti ế t trong Thông tư Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng, th ừ a k ế b ấ t đ ộ ng s ả n (bao g ồ m c ả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây d ự ng hình thành trong tương lai theo quy đ ị nh pháp lu ậ t v ề kinh doanh b ấ t đ ộ ng s ả n) đư ợ c mi ễ n thu ế . Ch ỉ có thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng, th ừ a k ế b ấ t đ ộ ng s ả n hi ệ n h ữ u m ớ i đư ợ c mi ễ n thu ế . Thu nh ậ p t ừ chuy ể n như ợ ng nhà ở , đ ấ t ở duy nh ấ t (không bao g ồ m chuy ể n như ợ ng nhà ở , công trình xây d ự ng hình thành trong tương lai) Ch ỉ đư ợ c mi ễ n thu ế khi đ ả m b ả o đi ề u ki ệ n: có quy ề n s ở h ữ u nhà ở /quy ề n s ử d ụ ng đ ấ t ở tính đ ế n th ờ i đi ể m chuy ể n như ợ ng t ố i thi ể u là 183 ngày . Không gi ớ i h ạ n th ờ i gian t ố i thi ể u t ừ khi s ở h ữ u đ ế n khi chuy ể n như ợ ng. Quy đ ị nh rõ lãi trái phi ế u Chính ph ủ đư ợ c mi ễ n thu ế là lãi mà cá nhân nh ậ n đư ợ c t ừ vi ệ c mua trái phi ế u Chính ph ủ do B ộ Tài chính phát hành. Chưa quy đ ị nh rõ ràng.

2. B ả n tin thu ế IFC | Thả ng 10 2013| (08) 3547 2323 T r a n g 1 | 5 * Nh ữ ng thay đ ổ i v ề thu ế thu nh ậ p cá nhân c ủ a thông tư 111/2013/tt - btc (áp d ụ ng t ừ ngày 1/10/2013) So sánh quy đ ị nh trong thông tư 111 v ớ i các quy đ ị nh cũ trư ớ c đây THÔNG TƯ 111 QUY Đ Ị NH CŨ A - NGƯ Ờ I N Ộ P THU Ế Xác đ ị nh ngư ờ i n ộ p thu ế là cá nhân cư trú Cá nhân chưa ho ặ c không có nơi ở thư ờ ng xuyên nhưng có t ổ ng s ố ngày thuê nhà đ ể ở theo các h ợ p đ ồ ng thuê t ừ 183 ngày tr ở lên trong năm tính thu ế cũng đư ợ c xác đ ị nh là cá nhân cư trú, k ể c ả trư ờ ng h ợ p thuê nhà ở nhi ề u nơi. Nhà thuê đ ể ở bao g ồ m c ả trư ờ ng h ợ p ở khách s ạ n, ở nhà khách, nhà ngh ỉ , nhà tr ọ , ở nơi làm vi ệ c, ở tr ụ s ở cơ quan, . .. Trư ờ ng h ợ p cá nhân có nhi ề u h ợ p đ ồ ng thuê nhà trong cùng m ộ t kho ả ng th ờ i gian thì ch ỉ đư ợ c tính m ộ t l ầ n . Có nhà thuê đ ể ở t ạ i Vi ệ t Nam theo quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t v ề nhà ở , v ớ i th ờ i h ạ n c ủ a h ợ p đ ồ ng thuê t ừ 90 ngày tr ở lên trong năm tính thu ế . B - THU NH Ậ P CH Ị U THU Ế T Ừ TI Ề N LƯƠNG, TI Ề N CÔNG Ti ề n thù lao nh ậ n đư ợ c dư ớ i các hình th ứ c nhu ậ n bút Đư ợ c xem là thu nh ậ p t ừ ti ề n công, ti ề n lương, k ể c ả nhu ậ n bút v ề vi ệ c s ử d ụ ng b ả n quy ề n âm nh ạ c, k ị ch b ả n, ph ầ n m ề m . Ti ề n nhu ậ n bút do vi ế t sách, báo, d ị ch tài li ệ u là thu nh ậ p t ừ ti ề n công, ti ề n lương. Kho ả n ti ề n thuê nhà do đơn v ị s ử d ụ ng lao đ ộ ng tr ả h ộ tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế theo s ố th ự c t ế tr ả h ộ nhưng không vư ợ t quá 15% t ổ ng thu nh ậ p ch ị u thu ế không bao g ồ m tiên thuê nhà T ổ ng thu nh ậ p ch ị u thu ế làm căn c ứ tính m ứ c 15% là thu nh ậ p t ạ i đơn v ị s ử d ụ ng lao đ ộ ng đó . T ổ ng TN ch ị u thu ế làm căn c ứ tính m ứ c 15% là t ổ ng TN t ạ i t ấ t c ả đơn v ị s ử d ụ ng lao đ ộ ng mà cá nhân đó làm vi ệ c. Ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng mua b ả o hi ể m nhân th ọ , b ả o hi ể m không b ắ t bu ộ c khác, đóng góp qu ỹ hưu trí t ự nguy ệ n cho ngư ờ i lao đ ộ ng Nh ữ ng s ả n ph ẩ m b ả o hi ể m có tích lũy v ề phí b ả o hi ể m => Tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Th ờ i đi ể m tính thu ế là th ờ i đi ể m ngư ờ i lao đ ộ ng nh ậ n đư ợ c ti ề n tích lũy t ừ công ty b ả o hi ể m, không kh ấ u tr ừ thu ế t ạ i th ờ i đi ể m mua. Nh ữ ng s ả n ph ẩ m b ả o hi ể m không tích lũy v ề phí b ả o hi ể m => Không tính vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Tính h ế t vào thu nh ậ p ch ị u thu ế , không phân bi ệ t có tích lũy hay không tích lũy phí b ả o hi ể m.

Xem

 • 542 Total Views
 • 370 Website Views
 • 172 Embedded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 54 icpa.vn
 • 14 www.icpa.vn
 • 4 112.78.1.154