Bản tin IFC T8/2012

Tài liệu công bố / Bản tin

104 views
0 Likes
0 0
Bản tin chuyên ngành T8/2012

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Chọn trang để bắt đầu với

1. B¶N TIN TH ̧NG 8/2012 CÔNG TY TNHH KI Ể M TOÁN VÀ T Ư V Ấ N TÀI CHÍNH QU Ố C T Ế Phòng 3203, Tòa nhà 34T, Khu đ ô th ị Trung hòa Nhân chính, C ầ u Gi ấ y, Hà N ộ i Tel: (84) 4 222 12891 Fax: (84) 4 222 12892 Email: ifc@ifcvietnam.com.vn Website: www.ifcvietnam.com.vn

2. B¶N TIN TH ̧NG 8/2012 Thành công c ủ a khách hàng là s ự phát tri ể n c ủ a chúng tôi N ộ i dung: 1 Trang THU Ế THU NH Ậ P DOANH NGHI Ệ P Phân b ổ giá tr ị l ợ i th ế kinh doanh đố i v ớ i Công ty c ổ ph ầ n đượ c chuy ể n đổ i t ừ công ty nhà n ướ c 2 THU Ế GIÁ TR Ị GIA T Ă NG V ướ ng m ắ c v ề vi ệ c th ự c hi ệ n gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo Thông t ư s ố 83/2012/TT-BTC L ư u ý v ề đồ ng ti ề n trên hóa đơ n thu ế giá tr ị gia t ă ng 2 2 THU Ế THU NH Ậ P CÁ NHÂN Kh ấ u tr ừ thu ế thu nh ậ p cá nhân đ ã n ộ p ở n ướ c ngoài Ch ứ ng t ừ kh ấ u tr ừ thu ế TNCN n ă m 2011 3 3 CÁC V Ấ N ĐỀ KHÁC T ă ng c ườ ng qu ả n lý lao độ ng ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c t ạ i Vi ệ t Nam 3

5. Liªn hÖ Thành công c ủ a khách hàng là s ự phát tri ể n c ủ a chúng tôi 4 Xin trân tr ọ ng c ả m ơ n. Nh ữ ng n ộ i dung trên đ ây đượ c chúng tôi tóm t ắ t t ừ các v ă n b ả n c ủ a c ơ quan Nhà n ướ c ban hành và ch ỉ có tính ch ấ t tham kh ả o. Ng ườ i đọ c c ầ n liên h ệ v ớ i chuyên viên t ư v ấ n thu ế tr ướ c khi s ử d ụ ng b ấ t k ỳ thông tin nào đượ c trình bày ở trên. Tr ườ ng h ợ p c ầ n tr ợ giúp t ư v ấ n v ề các v ấ n đề thu ộ c các l ĩ nh v ự c ki ể m toán, k ế toán, thu ế ...Quí v ị vui lòng liên h ệ v ớ i chúng tôi: CÔNG TY TNHH KI Ể M TOÁN VÀ T Ư V Ấ N TÀI CHÍNH QU Ố C T Ế Phòng 3203, Tòa nhà 34T, Khu đ ô th ị Trung hòa Nhân chính, Qu ậ n C ầ u Gi ấ y, Hà N ộ i Đ i ệ n tho ạ i: (84) 4 222 12891 Fax: (84) 4 222 12892 Email: ifc@ifcvietnam.com.vn Website: http://www.ifcvietnam.com.vn Ng ườ i liên h ệ : Ông Khúc Đ ình D ũ ng Ông Nguy ễ n Nam C ườ ng T ổ ng Giám đố c Giám đố c ki ể m toán Đ T : +84 4 222 12891 - (201) Đ T : +84 4 222 12891 - (205) Email: dungkd@ifcvietnam.com.vn Email: cuongnn@ifcvietnam.com.vn Ho ặ c liên h ệ v ớ i các Chi nhánh c ủ a chúng tôi Chi nhánh t ạ i TP. H ồ Chí Minh Đị a ch ỉ : L ầ u 5, Tòa nhà H ả i Âu TIC, 39B Tr ườ ng S ơ n, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM Đ i ệ n tho ạ i: 08. 3547 2323 Fax: 08. 3547 2579 Email: ifchcm@ifcvietnam.com.vn Chi nhánh t ạ i TP. H ả i Phòng Đị a ch ỉ : S ố 4 đườ ng Nguy ễ n Trãi, ph ườ ng Máy T ơ , Qu ậ n Ngô Quy ề n, TP H ả i Phòng Đ i ệ n tho ạ i: 031. 3 797 268 Fax: 031. 3 797 268 Email: ifchaiphong@ifcvietnam.com.vn

3. TIN TøC VÒ THUÕ THU Ế THU NH Ậ P DOANH NGHI Ệ P Phân b ổ giá tr ị l ợ i th ế kinh doanh đố i v ớ i Công ty c ổ ph ầ n đượ c chuy ể n đổ i t ừ công ty nhà n ướ c Thông t ư 138/2012/TT-BTC do B ộ tài chính ban hành ngày 20 tháng 8 n ă m 2012 áp d ụ ng cho Công ty c ổ ph ầ n có giá tr ị l ợ i th ế kinh doanh đượ c tính vào giá tr ị doanh nghi ệ p khi xác đị nh giá tr ị doanh nghi ệ p c ổ ph ầ n hóa theo ph ươ ng pháp tài s ả n và đượ c c ấ p có th ẩ m quy ề n phê duy ệ t theo quy đị nh. Theo đ ó, Công ty c ổ ph ầ n đượ c phân b ổ giá tr ị l ợ i th ế kinh doanh vào chi phí h ợ p lý khi xác đị nh thu nh ậ p ch ị u thu ế thu nh ậ p doanh nghi ệ p không quá 10 n ă m. Công ty c ổ ph ầ n khi th ự c hi ệ n phân b ổ giá tr ị l ợ i th ế kinh doanh theo quy đị nh t ạ i Thông t ư này n ế u phát sinh l ỗ thì công ty c ổ ph ầ n th ự c hi ệ n chuy ể n l ỗ tr ừ vào thu nh ậ p ch ị u thu ế c ủ a nh ữ ng n ă m sau theo quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t thu ế thu nh ậ p doanh nghi ệ p. Thông t ư này có hi ệ u l ự c thi hành t ừ ngày 05 tháng 10 n ă m 2012 . THU Ế GIÁ TR Ị GIA T Ă NG (“GTGT”) V ướ ng m ắ c v ề vi ệ c th ự c hi ệ n gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo Thông t ư s ố 83/2012/TT-BTC T ổ ng c ụ c thu ế ban hành Công v ă n s ố 2950/TCT-CS h ướ ng d ẫ n vi ệ c th ự c hi ệ n gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo thông t ư s ố 83 nh ư sau: Tr ườ ng h ợ p doanh nghi ệ p nh ỏ và v ừ a đ áp ứ ng đủ đ i ề u ki ệ n để đượ c gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo h ướ ng d ẫ n t ạ i Thông t ư s ố 83/2012/TT- BTC ngày 23/5/2012 c ủ a B ộ Tài chính, đ ã n ộ p thu ế GTGT tháng 4/2012 vào ngân sách nhà n ướ c và nay đề ngh ị hoàn s ố thu ế đ ã n ộ p thì đề ngh ị C ụ c Thu ế h ướ ng d ẫ n doanh nghi ệ p l ự a ch ọ n bù tr ừ gi ữ a s ố ti ề n thu ế GTGT đ ã n ộ p v ớ i các kho ả n thu ế còn ph ả i n ộ p khác ho ặ c gi ả i quy ế t hoàn tr ả s ố ti ề n thu ế GTGT đ ã n ộ p cho doanh nghi ệ p theo đ úng quy đị nh t ạ i Đ i ề u 28 Thông t ư s ố 28/2011/TT-BTC nêu trên. Tr ườ ng h ợ p doanh nghi ệ p đượ c x ế p h ạ ng 1 nh ư ng ho ạ t độ ng trong l ĩ nh v ự c xây d ự ng, l ắ p đặ t đườ ng s ắ t có s ử d ụ ng nhi ề u lao độ ng thì c ă n c ứ kho ả n 3 đ i ề u 1 Thông t ư s ố 83/2012/TT-BTC, doanh nghi ệ p v ẫ n thu ộ c di ệ n đượ c gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo quy đị nh. T ạ i kho ả n 6 đ i ề u 1 c ủ a Thông t ư đ ã h ướ ng d ẫ n rõ th ờ i h ạ n n ộ p ph ụ l ụ c 01 v ề gia h ạ n n ộ p thu ế c ủ a tháng 5, 6 là th ờ i h ạ n n ộ p t ờ khai thu ế c ủ a tháng đượ c gia h ạ n. Tr ườ ng h ợ p ng ườ i n ộ p thu ế ch ậ m n ộ p ph ụ l ụ c 01 c ủ a tháng 5, tháng 6 thì c ơ quan thu ế xem xét tình hình th ự c t ế để x ử lý phù h ợ p theo quy đị nh. Tr ườ ng h ợ p chi nhánh, đơ n v ị tr ự c thu ộ c c ủ a doanh nghi ệ p không có ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh thu ộ c l ĩ nh v ự c đượ c gia h ạ n thì không thu ộ c đố i t ượ ng đượ c gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT. Đơ n v ị s ự nghi ệ p không thu ộ c đố i t ượ ng đượ c gia h ạ n n ộ p thu ế GTGT theo thông t ư s ố 83/2012/TT-BTC. L ư u ý v ề đồ ng ti ề n trên hóa đơ n thu ế giá tr ị gia t ă ng Ngày 3 tháng 4 n ă m 2012, B ộ Tài chính (“BTC”) ban hành Công v ă n s ố 4355/BTC- TCT (“Công v ă n 4355”) h ướ ng d ẫ n v ề đồ ng ti ề n ghi trên hóa đơ n thu ế GTGT. Ngày 13 tháng 6 n ă m 2012, C ụ c thu ế TP. H ồ Chí Minh ban hành Công v ă n s ố 4380/ CT-TTHT (“Công v ă n 4380”) nh ấ n m ạ nh l ạ i h ướ ng d ẫ n c ủ a BTC nêu t ạ i Công v ă n 4355. Gi ố ng nh ư Công v ă n 4355, Công v ă n 4380 quy đị nh tr ườ ng h ợ p doanh nghi ệ p mua hàng hóa d ị ch v ụ trong n ướ c và ng ườ i cung c ấ p không đượ c phép thu ngo ạ i t ệ theo quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t nh ư ng trên hóa đơ n ghi thêm s ố ti ề n ngo ạ i t ệ và t ỷ giá ngo ạ i t ệ thì các hóa đơ n này đượ c xác đị nh là không h ợ p pháp. Doanh nghi ệ p mua hàng hóa, Thành công c ủ a khách hàng là s ự phát tri ể n c ủ a chúng tôi 2

4. Tin tøc vÒ thuÕ Thành công c ủ a khách hàng là s ự phát tri ể n c ủ a chúng tôi 3 d ị ch v ụ trong tr ườ ng h ợ p trên không đượ c kê khai kh ấ u tr ừ thu ế GTGT đầ u vào và không đượ c tính vào chi phí đượ c tr ừ khi tính thu ế thu nh ậ p doanh nghi ệ p Công v ă n 4380 m ộ t l ầ n n ữ a cho th ấ y các C ụ c thu ế đị a ph ươ ng đ ang ngày càng ch ặ t ch ẽ h ơ n đố i v ớ i v ấ n đề đồ ng ti ề n ghi trên hóa đơ n. Vì v ậ y, các doanh nghi ệ p c ầ n t ă ng c ườ ng công tác qu ả n lý hóa đơ n để gi ả m thi ể u r ủ i ro có th ể x ả y ra. THU Ế THU NH Ậ P CÁ NHÂN Kh ấ u tr ừ thu ế thu nh ậ p cá nhân đ ã n ộ p ở n ướ c ngoài T ổ ng C ụ c thu ế ban hành Công v ă n s ố 2836/TCT-TNCN v ề th ủ t ụ c kh ấ u tr ừ thu ế đ ã n ộ p t ạ i n ướ c ký k ế t Hi ệ p đị nh tránh đ ánh thu ế hai l ầ n v ớ i Vi ệ t Nam. Theo đ ó, thu ế TNCN đ ã n ộ p ở n ướ c ngoài có th ể đượ c kh ấ u tr ừ vào s ố thu ế ph ả i n ộ p theo t ờ khai hàng tháng ho ặ c vào lúc quy ế t toán cu ố i n ă m. N ế u kê khai vào t ờ khai thu ế hàng tháng, t ờ khai thu ế ở n ướ c ngoài có xác nh ậ n c ủ a ng ườ i n ộ p thu ế có th ể đượ c s ử d ụ ng làm c ă n c ứ xác đị nh s ố thu ế đượ c tr ừ . Th ủ t ụ c và h ồ s ơ kê khai kh ấ u tr ừ thu ế đ ã n ộ p ở n ướ c ngoài vào lúc quy ế t toán cu ố i n ă m đượ c quy đị nh t ạ i Thông t ư 28 Ch ứ ng t ừ kh ấ u tr ừ thu ế TNCN n ă m 2011 T ổ ng c ụ c thu ế ban hành công v ă n s ố 3053/TCT-TNCN v ề vi ệ c hoàn thu ế TNCN n ă m 2011. Theo đ ó, ch ứ ng t ừ kh ấ u tr ừ thu ế TNCN n ă m 2011 c ấ p sau ngày 31/3/2012 đượ c s ử d ụ ng trong h ồ s ơ quy ế t toán, hoàn thu ế TNCN. Đố i v ớ i các h ồ s ơ hoàn thu ế TNCN n ă m 2011 n ộ p sau ngày 31/3/2012 có đủ đ i ề u ki ệ n hoàn thu ế theo quy đị nh thì đượ c hoàn thu ế TNCN. CÁC V Ấ N ĐỀ KHÁC T ă ng c ườ ng qu ả n lý lao độ ng ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c t ạ i Vi ệ t Nam Ngày 9 tháng 8 n ă m 2012, B ộ Lao độ ng, Th ươ ng binh và Xã h ộ i (“BL Đ TBXH) ban hành công v ă n s ố 2761/L Đ TBXH-VL yêu c ầ u vi ệ c t ă ng c ườ ng công tác qu ả n lý ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c t ạ i Vi ệ t Nam. D ướ i đ ây là m ộ t s ố yêu c ầ u quan tr ọ ng đượ c nêu ra trong Công v ă n 2761 mà Ủ y ban nhân dân các t ỉ nh, thành ph ố ph ả i th ự c hi ệ n và báo cáo BL Đ TBXH tr ướ c ngày 30 tháng 9 n ă m 2012: • T ổ ch ứ c rà soát, ki ể m tra t ấ t c ả các đố i t ượ ng ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c trên đị a bàn và vi ệ c qu ả n lý các đố i t ượ ng này, đồ ng th ờ i x ử lý nghiêm các tr ườ ng h ợ p vi ph ạ m pháp lu ậ t. • N ắ m b ắ t nhu c ầ u s ử d ụ ng ng ườ i n ướ c ngoài c ủ a ng ườ i s ử d ụ ng lao độ ng, đố i tác phía Vi ệ t nam, t ổ ch ứ c phi Chính ph ủ n ướ c ngoài trên đị a bàn. • Rà soát và hoàn thi ệ n ch ươ ng trình ph ố i h ợ p v ề vi ệ c qu ả n lý ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c t ạ i các doanh nghi ệ p, t ổ ch ứ c ở đị a ph ươ ng. Trong đ ó, c ầ n xác đị nh rõ quy trình qu ả n lý ng ườ i n ướ c ngoài và trách nhi ệ m c ủ a các c ơ quan có liên quan trong vi ệ c qu ả n lý và x ử lý các tr ườ ng h ợ p vi ph ạ m. Th ự c hi ệ n yêu c ầ u trên, S ở Lao độ ng, Th ươ ng binh và Xã h ộ i (“SL Đ TBXH”) t ạ i các t ỉ nh, thành ph ố đ ã ban hành Công v ă n yêu c ầ u các doanh nghi ệ p, t ổ ch ứ c trên đị a bàn th ự c hi ệ n đ úng qui đị nh pháp lu ậ t v ề tuy ể n d ụ ng và s ử d ụ ng ng ườ i lao độ ng, và báo cáo tình hình s ử d ụ ng lao độ ng ng ườ i n ướ c ngoài đế n SL Đ TBXH theo th ờ i gian quy đị nh c ủ a SL Đ TBXH Các doanh nghi ệ p và t ổ ch ứ c nên l ư u ý yêu c ầ u trên để đả m b ả o vi ệ c s ử d ụ ng lao độ ng ng ườ i n ướ c ngoài theo đ úng quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t v ề tuy ể n d ụ ng và qu ả n lý ng ườ i n ướ c ngoài làm vi ệ c t ạ i Vi ệ t Nam (c ụ th ể , th ự c hi ệ n quy trình tuy ể n d ụ ng đ úng quy đị nh, có gi ấ y phép lao độ ng t ạ i Vi ệ t Nam và báo cáo tình hình s ử d ụ ng đế n SL Đ TBXH đị nh k ỳ m ỗ i 6 tháng).

Xem

 • 104 Total Views
 • 60 Website Views
 • 44 Embedded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+
  No presentation available.